Protocol regels voor, tijdens en na de Zwangerschapsyoga les

For English scroll down


Kom je lessen volgen op locatie, je bent van harte welkom. Zorg wel dat je op de hoogte bent van onderstaande regels die wij hanteren ivm de corona maatregels.

 

Als yoga studio volgen wij ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM (voor Nederland, of als er onderscheid wordt gemaakt, voor de regio Den Haag) We houden de laatste onwikkelingen in de gaten en passen daarop onze acties aan. Hier lees je het laatste nieuws van het RIVM.

 

Algemeen

 • Belangrijk: Als je ziek bent of verkoudheidsverschijnselen hebt, vragen we je om niet te komen. Onze workshops zijn tot 48 uur van te voren kosteloos te annuleren. Yogalessen zijn tot 12 uur van te voren kosteloos te annuleren. Ben je plotseling ziek geworden, dan kan je ons mailen/appen (06-43557504) om te overleggen over je reservering.
 • Wanneer je 24 uur aaneengesloten zonder symptomen bent, ben je weer welkom in de les.
 • Docentes kunnen dames de toegang tot de les/workshop weigeren als iemand zichtbaar verkouden en/of ziek is, en/of geen eigen spullen mee heeft genomen en/of wanneer iemand zich niet via het inschrijfsysteem heeft aangemeld. Wij zijn verplicht een registratie bij te houden van de aanwezige deelnemers. 
 • We houden ten allen tijde 1,5 m afstand van elkaar (behalve tussen partners bij een Partnerles of Birth prep cursus).
 • We schudden geen handen en geven geen knuffels en doen ook geen correcties of partner-yoga-oefeningen (met uitzondering in de partnerlessen/Birth Prep cursus waarin je deelneemt en oefent met je eigen partner).
 • Graag je handen wassen voor de les start.
 • We geven elkaar de ruimte bij het binnenkomen en verlaten van de ruimte. Houd er rekening mee dat aankomen en weggaan dus iets langer duurt dan voorheen. Kom dus op tijd naar de les.
 • Het maximum-aantal dames en stellen in de lessen/workshops is naar beneden bijgesteld om te zorgen dat er meer ruimte is voor iedereen. Plekken in de lessen en workshops zijn dus beperkt. Schrijf je dus tijdig in als je graag live les volgt.
 • Neem een flesje water mee. We kunnen op het moment geen water of thee serveren.
 • Neem je eigen yogamat mee en eventuele andere attributen die je nodig hebt voor je les.
 • Kom naar de locatie in je yogakleding, omkleden op de locatie is niet toegestaan.
 • Er wordt extra gelet op de reiniging van de materialen op onze locaties.
 • Wanneer je niet kan of wilt deelnemen, kan je de les via Zoom volgen.
 • We gaan er vanuit dat iedereen voorzichtig is met de mensen om haar/hem heen en zich houdt aan onze regels.

Aanvullende informatie buiten lessen in april-mei-juni-juli-augustus-september:

 • Neem je eigen yogamat en evenueel dekentje of kussen mee.
 • Neem je eigen drinken mee.
 • Was voor en na de les je handen thuis.
 • Zorg dat je ook buiten de afstand bewaakt van 1.5 meter.

 

English

If you come to follow classes on location, you are very welcome. Make sure you are aware of the following rules that we use regarding the corona measures.

 

As a yoga studio we always follow the guidelines of the RIVM (for the Netherlands, or if a distinction is made, for the The Hague region) We keep an eye on the latest developments and adjust our actions accordingly. Here you can read the latest news from RIVM.

 

General

 • Important; If you are sick or have a cold, we ask you not to come. Our workshops can be canceled free of charge up to 48 hours in advance. Yoga classes can be canceled free of charge up to 12 hours in advance. If you suddenly fell ill, you can email/app us (06-43557504) to discuss your reservation.
 • When you are without symptoms for 24 hours, you are welcome back in class.
 • Teachers can refuse women access to the class/workshop if someone has a visible cold and/or sick, and/or has not brought their own things and/or if someone has not registered via the registration system. We are obliged to keep records of the participants present.
 • We keep a distance of 1.5 m from each other at all times (except between partners in a Partner lesson or Birth prep course).
 • We do not shake hands or give hugs or do any corrections or partner yoga exercises (with the exception of the partner classes/Birth Prep course in which you participate and practice with your own partner).
 • Please wash your hands before class starts.
 • We give each other space when entering and leaving the space. Keep in mind that arriving and leaving takes a little longer than before. So come to class on time.
 • The maximum number of ladies and couples in the classes/workshops has been adjusted downwards to ensure that there is more space for everyone. Places in the classes and workshops are therefore limited. So register in time if you like to follow live classes.
 • Bring a bottle of water. We cannot serve water or tea at the moment.
 • Bring your own yoga mat and any other attributes you need for your class.
 • Come to the location in your yoga clothing, changing clothes at the location is not allowed.
 • Extra attention is paid to the cleaning of the materials at our locations.
 • If you cannot or do not want to participate, you can follow the class via Zoom.
 • We assume that everyone is careful with the people around her/him and adheres to our rules.

 

Additional information for the outside classes in April-May-June-July-August-September:

 • Bring your own yoga mat and possibly a blanket or pillow.
 • Bring your own drinks.
 • Wash your hands off before and after class.
 • Make sure you have been to the toilet before you come to the outsite location.
 • Make sure you also monitor outside the distance of 1.5 meters.

...............................................................................................................

Vansi yoga.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................

Vansi yoga heeft veel cursisten

uit de omgeving:

Den Haag, Rijswijk, Delft, Ypenburg, Nootdorp, Voorburg, Leidschendam,

Wassenaar, Voorschoten, Leiden, Katwijk, Valkenburg (ZH) en Rijnsburg