Algemene Voorwaarden

NEDERLANDS

De Algemene Voorwaarden van studio Vansi hebben betrekking op alle lessen, workshops, cursussen, coaching en retreats en alle andere vergelijkbare activiteiten georganiseerd door studio Vansi.

Voor onze retreats hanteren we aparte voorwaarden: voorwaarden retreat weekend. 

In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

  1. Vansi  – Vanessa Koerts – KvK 27275981 gevestigd aan de Cornelis de Wittstraat 8, 2242 LW Wassenaar
  2. De deelnemer (Deelnemers): iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij studio Vansi aanmeldt voor activiteiten of deze boekt.

Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer.

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst

1.1) De boeking of deelname aan één van de (yoga)lessen, workshops, cursussen, coaching, retreates, of andere activiteiten aangeboden door studio Vansi (via het persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail, telefoon of anderzijds), betekent dat u als boeker/deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2) Deelname aan de lessen, workshops, cursussen, coaching en retreats, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent/coach/trainer. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen.

Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering

2.1) Voor reguliere lessen, workshops en cursussen geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft via het online lesrooster op de website www.vansi.eu of de eversport app. Voor retreats of (yoga)weekenden kunnen deelnemers zich via de mail inschrijven.

2.2) De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.vansi.eu is aangegeven of bij de betreffende workshop of cursus) voor aanvang van de activiteit in één keer op de rekening te voldoen via het daarvoor bestemde inschrijfsysteem Eversport. Indien dit niet mogelijk is, en alleen in overleg met studio Vansi, dient de betaling 24 uur vóór de geplande activiteit en uiterlijk binnen 3 dagen na de gevolgde activiteit te worden voldaan middels bankoverschrijving naar IBAN NL65RABO0107176998 t.n.v. Vansi, o.v.v. naam en de activiteit.

2.3) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft studio Vansi het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.4) Restitutie van het tarief van een studio Vansi cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.

2.5) Annulering van een reservering voor een zwangerschaps-, postnatale mama flow yoga, mom workout of pilates groepsles is tot 12 uur vóór aanvang van de gereserveerde les kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail bij studio Vansi. Meldt de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af bij studio Vansi, dan brengen we het gehele lestarief in rekening.

2.6) Annulering van een reservering voor een workshop, cursus of speciale (eenmalige) (yoga) les is tot 24 uur vóór aanvang van de gereserveerde activiteit kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail bij studio Vansi. Meld de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af, dan brengen we het gehele tarief in rekening.

2.7) Annulering van een reservering voor een 1 dags retreat is tot 1 week voor aanvang van de cursus kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail bij studio Vansi. Meld je je binnen deze termijn af, dan brengen we de helft van het cursustarief in rekening.

2.8) Bij annulering van een door deelnemer geboekte coaching en/of (partner)privé-les/workshop is altijd betaling verschuldigd tenzij de afspraak telefonisch danwel per mail uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de afspraak wordt geannuleerd. In alle andere gevallen is betaling alsnog verschuldigd.

2.9) Bij langdurige ziekte of afwezigheid voor reguliere (yoga) lessen kan deelnemer contact opnemen met studio Vansi zodat een regeling getroffen kan worden voor het gebruik en verlenging van de geldigheidsduur van de stippenkaarten of membership.

Artikel 3 – Uitsluiting

3.1) Studio Vansi heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant aan een les, workshop, cursus of coaching te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Studio Vansi heeft het recht de toegang van de les, workshop, cursus of coaching, zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 – Wijziging & Annulering door studio Vansi

4.1)  Studio Vansi behoudt zich de vrijheid om de algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, cursussen, coaching, weekenden- en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website www.vansi.eu en waar nodig, via de mail en de Eversport app, van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

4.2) Studio Vansi heeft het recht zonder opgave van redenen een yogales, workshop, cursus, coaching of iedere andere activiteit te annuleren. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden en alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de mail en de Eversport app.

4.3) Tijdens en buiten de schoolvakanties kan Studio Vansi een dag, meerdere dagen, week of weken gesloten zijn. Wanneer dit het geval is, wordt dit aangekondigd via de website www.vansi.eu  en/of via de mail, en via de eversport app. gecommuniceerd.

4.4) Alhoewel de lessen bijna het gehele jaar wekelijks doorlopen, behouden wij het recht om 4 weken in het jaar de lessen te laten vervallen i.v.m. vakantie. Er is geen restitutie mogelijk op de membership of strippenkaart betalingen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1) Studio Vansi en haar docenten, en medewerkers verplichten zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2) Studio Vansi en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les. De deelnemers nemen deel aan de lessen, workshops, cursussen, coaching weekenden en alle andere activiteiten, op eigen risico.

Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met studio Vansi betreffende de deelname aan of boeking van lessen, workshops, cursussen, coaching, weekenden en trainingen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, aangeboden door studio Vansi.

6.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door studio Vansi.

6.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van studio Vansi behoudens hogere voorziening.

Artikel 7 – Privacy

7.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden.

www. vansi.eu – privacyverklaring

Studio Vansi – Vanessa Koerts

  • 1 januari 2022
  • Vansi –vestigingsadres: Cornelis de Wittstraat 8, 2242 LW Wassenaar
  • Tel: 06-43557504
  • www.vansi.eu 
  • info@vansi.eu 

Door aanmelden, reserveren of boeken ga je akkoord met de vermelde voorwaarden en bepalingen en staat je ingeschreven bij studio Vansi. 

Wijzigingen:

Deze informatie kan van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze informatie geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Terms and Conditions

ENGLISH

The General Terms and Conditions of studio Vansi apply to all classes, workshops, courses, coaching and retreats and all other comparable activities organized by studio Vansi.
We apply separate conditions for our retreats: conditions retreat weekend.

The following definitions apply in these terms and conditions;

Vansi – Vanessa Koerts – Chamber of Commerce 27275981 located at Cornelis de Wittstraat 8, 2242 LW Wassenaar
The participant (Participants): any natural or legal person who registers for or books activities at studio Vansi.

Each participant is required to agree to these Terms and Conditions prior to participating. The General Terms and Conditions apply to every participant.

Article 1 General & the Agreement

1.1) The booking or participation in one of the (yoga) classes, workshops, courses, coaching, retreats, or other activities offered by studio Vansi (via the personal account at Eversport, or by email, telephone or otherwise), means that you as a booker/participant agree to these Terms and Conditions.

1.2) Participation in the classes, workshops, courses, coaching and retreats is entirely at the participant’s own risk.

1.3) Each participant is obliged to report physical complaints to the teacher/coach/trainer before the start of the class. Participation is only possible if your health is not an obstacle. If in doubt, always contact your (treating) (family) doctor and/or physiotherapist. Always consult a doctor/specialist first, even in the case of past operations, chronic complaints or in doubt.

Article 2 Booking, Payment & Cancellation

2.1) For regular classes, workshops and courses, due to the maximum group size, the participant must register prior to the activity via the online class schedule on the website www.vansi.eu or the eversport app. Participants can register via email for retreats.

2.2) The participant must pay the fee owed (as indicated on the website www.vansi.eu or at the relevant workshop or course) in one go before the start of the activity, via the appropriate registration system Eversport. If this is not possible, and only in consultation with studio Vansi, the payment must be made 24 hours before the planned activity and at the latest within 3 days after the activity followed by bank transfer to IBAN NL65RABO0107176998 t.n.v. Vansi, stating name and activity.

2.3) In the event of non-payment or late payment, studio Vansi  has the right to recover the costs and collection costs from the participant or customer.

2.4) Refund of the rate of a studio Vansi gift voucher is not possible and cannot be exchanged for money.

2.5) Cancellation of a reservation for a prenatal-. postnatal mom flow yoga, mom workout or Pilates group class is free of charge up to 12 hours before the start of the reserved class and can be done via the participant’s personal account at Eversport, or by email at studio Vansi. If the participant does not deregister or if the participant deregisters from studio Vansi within this period, we will charge the entire class rate.

2.6. Cancellation of a reservation for a workshop, course or special (one-time) (yoga) class is free of charge up to 24 hours before the start of the reserved activity and can be done via the participant’s personal account at Eversport, or by email at studio Vansi. If the participant does not deregister or the participant deregisters within this period, we will charge the entire rate.

2.7) Cancellation of a reservation for a 1-day retreat is free of charge up to 1 week before the start of the course and can be done via the participant’s personal account at Eversport, or by email at studio Vansi. If you cancel within this period, we will charge half of the course fee.

2.8) In the event of cancellation of a coaching and/or (partner) private class/workshop booked by the participant, payment is always due unless the appointment is canceled by telephone or e-mail at the latest 24 hours before the start of the appointment. In all other cases, payment is still due.

2.9) In the event of long-term illness or absence for regular (yoga) classes, the participant can contact studio Vansi so that an arrangement can be made for the use and extension of the validity of the strip cards or membership.

Article 3 – Exclusion

3.1) Studio Vansi  has the right to refuse the registered participant or customer in a class, workshop, course or coaching, if the participant has not fulfilled his payment obligations in time.

3.2) Studio Vansi  has the right to refuse the participant access to the class, workshop, course or coaching, without stating reasons.

Article 4 – Change & Cancellation by studio Vansi

4.1)  Studio Vansi reserves the freedom to change the general terms and conditions, prices, teachers, teaching times, location, character and dates of the classes, workshops, courses, coaching, weekends and other activities at any time. Participants will be kept informed of any changes via the website www.vansi.eu and where necessary, via email and the Eversport app.

4.2) Studio Vansi has the right to cancel a weekly class, workshop, course, coaching or any other activity without stating reasons. However, we will always do this as soon as possible and inform you as best as possible about the reason and alternatives. If an activity is canceled, we will notify you via email and the Eversport app.

4.3) During and outside school holidays, Studio Vansi  can be closed for a day, several days, a week or weeks. When this is the case, this will be announced via the website www.vansi.eu  en/or by mail, and via the eversport app. communicated.

4.4) Although the classes are held on a weekly basis for almost the entire year, we reserve the right to cancel the classes for 4 weeks in the year due to holidays. No refunds are possible on membership or strip card payments.

Article 5 – Liability

5.1) Studio Vansi en its teachers and employees commit themselves to carry out the given assignment to the best of their knowledge and ability.

5.2) Studio Vansi and its teachers are not responsible for damage and/or loss of property of the participant on location, nor for any form of physical injury before, during or after class. The participants participate in the classes, workshops, courses, coaching weekends and all other activities, at their own risk.

Article 6 – Applicability and disputes

6.1) These terms and conditions apply to all agreements with studio Vansi regarding the participation in or booking of classes, workshops, courses, coaching, weekends and training, or advice in the broadest sense of the word, offered by studio Vansi.

6.2) Deviations from this agreement are only binding if they have been confirmed in writing by studio Vansi.

6.3) Disputes arising from the agreements to which these General Terms and Conditions apply, will be submitted to the competent court in the place or environment of studio Vansi’s registered office, subject to appeal.

Article 7 – Privacy

7.1) The registration of personal data is treated with strict confidentiality and never passed on to third parties.

www. vansi.eu – privacy statement

Studio Vansi – Vanessa Koerts

January 1, 2022
Vansi – business address: Cornelis de Wittstraat 8, 2242 LW Wassenaar
Phone: 06-43557504
www.vansi.eu
info@vansi.eu

By registering, reserving or booking you agree to the stated terms and conditions and you are registered at studio Vansi.

Amendments:

This information may change from time to time. It is therefore advisable to consult this information regularly, so that you are aware of the changes.

 

 

 

Dutch NL English EN