Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van studio Vansi hebben betrekking op alle lessen, workshops, cursussen, coaching en retreats en alle andere vergelijkbare activiteiten georganiseerd door studio Vansi.

Voor onze retreats hanteren we aparte voorwaarden: voorwaarden retreat weekend.

In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

Vansi  – Vanessa Koerts – KvK 27275981 gevestigd aan de Cornelis de Wittstraat 8, 2242 LW Wassenaar<
De deelnemer (Deelnemers): iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij studio Vansi aanmeldt voor activiteiten of deze boekt.

Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer.

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst

1.1) De boeking of deelname aan één van de (yoga)lessen, workshops, cursussen, coaching, retreats, of andere activiteiten aangeboden door studio Vansi (via het persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail, telefoon of anderzijds), betekent dat u als boeker/deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2) Deelname aan de lessen, workshops, cursussen, coaching en retreats, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent/coach/trainer. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen.

Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering

2.1) Voor reguliere lessen, workshops en cursussen geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft via het online lesrooster op de website www.vansi.eu of de eversport app. Voor retreats of (yoga)weekenden kunnen deelnemers zich via de mail inschrijven.

2.2) De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.vansi.eu is aangegeven of bij de betreffende workshop of cursus) voor aanvang van de activiteit in één keer op de rekening te voldoen via het daarvoor bestemde inschrijfsysteem Eversport. Indien dit niet mogelijk is, en alleen in overleg met studio Vansi, dient de betaling 24 uur vóór de geplande activiteit te worden voldaan middels bankoverschrijving naar IBAN NL65RABO0107176998 t.n.v. Vansi, o.v.v. naam en de activiteit.

2.3) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft studio Vansi het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.4) Restitutie van het tarief van een studio Vansi cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.

2.5) Annulering van een reservering voor een zwangerschaps-, postnatale yoga, mama move strong of pilates groepsles is tot 12 uur vóór aanvang van de gereserveerde les kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail bij studio Vansi. Meldt de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af bij studio Vansi, dan brengen we het gehele lestarief in rekening.

2.6) Annulering van een reservering voor een workshop, cursus of speciale (eenmalige) (yoga) les is tot 24 uur vóór aanvang van de gereserveerde activiteit kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail bij studio Vansi. Meld de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af, dan brengen we het gehele tarief in rekening.

2.7) Annulering van een reservering voor een 1 dags retreat is tot 1 week voor aanvang van de cursus kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail bij studio Vansi. Meld je je binnen deze termijn af, dan brengen we het gehele cursustarief in rekening.

2.8) Bij annulering van een door deelnemer geboekte coaching en/of (partner)privé-les/workshop is altijd betaling verschuldigd tenzij de afspraak telefonisch danwel per mail uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de afspraak wordt geannuleerd. In alle andere gevallen is betaling alsnog verschuldigd.

2.9) Bij langdurige ziekte of afwezigheid voor wekelijkse lessen kan deelnemer contact opnemen met studio Vansi zodat een regeling getroffen kan worden voor het gebruik en verlenging van de geldigheidsduur van de stippenkaarten of membership. Uitgaande dat dit wordt aangegeven in de lopende tijd van de strippenkaart of het membership. Te laat melden of na de loop tijd zullen eventuele regelingen niet meer mogelijk zijn of komen te vervallen. Er is geen restitutie mogelijk op de membership of strippenkaart betalingen.

Artikel 3 – Uitsluiting

3.1) Studio Vansi heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant aan een les, workshop, cursus of coaching te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Studio Vansi heeft het recht de toegang van de les, workshop, cursus of coaching, zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 – Wijziging & Annulering door studio Vansi

4.1)  Studio Vansi behoudt zich de vrijheid om de algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, cursussen, coaching, weekenden- en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website www.vansi.eu en waar nodig, via de mail en de Eversport app, van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

4.2) Studio Vansi heeft het recht zonder opgave van redenen een yogales, workshop, cursus, coaching of iedere andere activiteit te annuleren. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden en alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de mail en de Eversport app.

4.3) Tijdens en buiten de schoolvakanties kan Studio Vansi een dag, meerdere dagen, week of weken gesloten zijn. Wanneer dit het geval is, wordt dit aangekondigd via de website www.vansi.eu  en/of via de mail, en via de eversport app. gecommuniceerd.

4.4) Alhoewel de lessen bijna het gehele jaar wekelijks doorlopen, behouden wij het recht om 4 weken in het jaar de lessen te laten vervallen i.v.m. vakantie. Er is geen restitutie mogelijk op de membership of strippenkaart betalingen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1) Studio Vansi en haar docenten, en medewerkers verplichten zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2) Studio Vansi en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les. De deelnemers nemen deel aan de lessen, workshops, cursussen, coaching weekenden en alle andere activiteiten, op eigen risico.

Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met studio Vansi betreffende de deelname aan of boeking van lessen, workshops, cursussen, coaching, weekenden en trainingen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, aangeboden door studio Vansi.

6.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door studio Vansi.

6.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van studio Vansi behoudens hogere voorziening.

Artikel 7 – Privacy

7.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden.

www. vansi.eu – privacyverklaring

Studio Vansi – Vanessa Koerts