Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van studio Vansi hebben betrekking op alle lessen, workshops, cursussen, coaching en retreats en alle andere vergelijkbare activiteiten georganiseerd door studio Vansi.

Voor onze retreats hanteren we aparte voorwaarden: zie onderaan de retreat voorwaarden.

In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

Vansi  – Vanessa Koerts – KvK 27275981 gevestigd aan de Cornelis de Wittstraat 8, 2242 LW Wassenaar<
De deelnemer (Deelnemers): iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij studio Vansi aanmeldt voor activiteiten of deze boekt.

Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer.

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst

1.1) De boeking of deelname aan één van de (yoga)lessen, workshops, cursussen, coaching, of andere activiteiten aangeboden door studio Vansi (via het persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail, telefoon of anderzijds), betekent dat u als boeker/deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2) Deelname aan de lessen, workshops, cursussen en coaching geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent/coach/trainer. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen.

Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering

2.1) Voor reguliere lessen, workshops en cursussen geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft via het online lesrooster op de website www.vansi.eu of de eversport app. 

2.2) De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.vansi.eu is aangegeven of bij de betreffende workshop of cursus) voor aanvang van de activiteit in één keer op de rekening te voldoen via het daarvoor bestemde inschrijfsysteem Eversport. Indien dit niet mogelijk is, en alleen in overleg met studio Vansi, dient de betaling 24 uur vóór de geplande activiteit te worden voldaan middels bankoverschrijving naar IBAN NL65RABO0107176998 t.n.v. Vansi, o.v.v. naam en de activiteit.

2.3) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft studio Vansi het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.4) Restitutie van het tarief van een studio Vansi cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.

2.5) Annulering van een reservering voor een zwangerschaps-, postnatale yoga, mama move strong of pilates groepsles is tot 12 uur vóór aanvang van de gereserveerde les kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail bij studio Vansi. Meldt de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af bij studio Vansi, dan brengen we het gehele lestarief in rekening.

2.6) Annulering van een reservering voor een workshop of cursus is tot 48 uur vóór aanvang van de gereserveerde activiteit kosteloos en kan gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account bij Eversport, danwel per mail bij studio Vansi. Meld de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af, dan brengen we het gehele tarief in rekening.

2.7) Bij annulering van een door deelnemer geboekte coaching en/of (partner)privé-les/workshop is altijd betaling verschuldigd tenzij de afspraak telefonisch danwel per mail uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de afspraak wordt geannuleerd. In alle andere gevallen is betaling alsnog verschuldigd.

2.8) Bij langdurige ziekte of afwezigheid voor wekelijkse lessen kan deelnemer contact opnemen met studio Vansi zodat een regeling getroffen kan worden voor het gebruik en verlenging van de geldigheidsduur van de stippenkaarten of membership. Uitgaande dat dit wordt aangegeven in de looptijd van de strippenkaart of het membership. Te laat- of na de looptijd melden, dan zullen eventuele regelingen niet meer mogelijk zijn of komen te vervallen. Er is geen restitutie mogelijk op de membership of strippenkaart betalingen.

Artikel 3 – Uitsluiting

3.1) Studio Vansi heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant aan een les, workshop, cursus of coaching te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Studio Vansi heeft het recht de toegang van de les, workshop, cursus of coaching, zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 – Wijziging & Annulering door studio Vansi

4.1)  Studio Vansi behoudt zich de vrijheid om de algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, cursussen, coaching en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website www.vansi.eu en waar nodig, via de mail en de Eversport app, van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

4.2) Studio Vansi heeft het recht zonder opgave van redenen een yogales, workshop, cursus, coaching of iedere andere activiteit te annuleren. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden en alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de mail en de Eversport app.

4.3) Tijdens en buiten de schoolvakanties kan Studio Vansi een dag, meerdere dagen, week of weken gesloten zijn. Wanneer dit het geval is, wordt dit aangekondigd via de website www.vansi.eu  en/of via de mail, en via de eversport app. gecommuniceerd.

4.4) Alhoewel de lessen bijna het gehele jaar wekelijks doorlopen, behouden wij het recht om 4 weken in het jaar de lessen te laten vervallen i.v.m. vakantie. Er is geen restitutie mogelijk op de membership of strippenkaart betalingen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1) Studio Vansi en haar docenten, en medewerkers verplichten zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2) Studio Vansi en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les. De deelnemers nemen deel aan de lessen, workshops, cursussen, coaching en alle andere activiteiten, op eigen risico.

Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met studio Vansi betreffende de deelname aan of boeking van lessen, workshops, cursussen, coaching en trainingen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, aangeboden door studio Vansi.

6.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door studio Vansi.

6.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van studio Vansi behoudens hogere voorziening.

Artikel 7 – Privacy

7.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden.

www. vansi.eu – privacyverklaring

Algemene voorwaarde weekenden en (dag) retreats

Deze Algemene Voorwaarden van Studio Vansi m.b.t. de door de studio georganiseerde weekenden en (dag) retreats hebben betrekking op de yogalessen, massages en workshops, vervoer en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Vansi tijdens het (yoga) weekend of de (dag) retreats. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES
Deelnemer: De natuurlijke persoon die wenst deel te nemen of deelneemt aan één van de door studio Vansi georganiseerde weekenden of (dag) retreat.
Uitvoerder: Studio Vansi (i.e. Vanessa Koerts en/of leden van het studio Vansi team).
Dag/Weekendretreats: De door uitvoerders georganiseerde weekend-of (dag)retreat en alle yoga/ meditatie/voorbereidende lessen, massages, workshops, wandelingen en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Vansi tijdens dit weekend- of (dag)retreat.
Dag/weekendkosten: De kosten van het weekend of (dag)retreat, door de Deelnemer aan Uitvoerder te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of het volgen van een bepaald weekend of (dag)retreat.
Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

ARTIKEL 2. DE OVEREENKOMST
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens de dag/weekendretreat.
2. Op het moment dat deelnemer te kennen geeft zich aan te melden voor het dag/weekendretreat gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden als met de betaling van de verschuldigde dag/weekendkosten voor het betreffende dag/weekendretreat.

ARTIKEL 3. DEELNAME
1. Een Deelnemer kan zich inschrijven voor de dag/weekendretreat door middel van het insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en het voldoen van de dag/weekendkosten. Inschrijving kan per e-mail aan info@vansi.eu.
2. Een plaats in de dag/weekendretreat is pas gegarandeerd voor Deelnemer nadat Uitvoerder het ingevulde inschrijfformulier en de betaling in goede orde heeft ontvangen. 
3. Deelname aan de dag/weekendretreat en aan alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerder voorafgaand, tijdens, en direct na de dag/weekendretreat (zoals o.a het vervoer naar en van de locatie), geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
4. Deelnemer wordt verzocht bij lichamelijke en/of mentale klachten voor aanvang van de dag/weekendretreat, in overleg te treden met diens (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut en/of verloskundige over diens deelname.
5. Deelneming is alleen mogelijk indien deelnemer’s gezondheid geen belemmering vormt. Ook bij twijfel adviseren wij deelnemer contact op te nemen met diens (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut en/of verloskundige, als ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel adviseren wij deelnemer altijd een arts/specialist te raadplegen alvorens de Deelnemer zich aanmeldt voor de dag/weekendretraite.

ARTIKEL 4. DE BETALING
1. Na inschrijving voor de dag/weekendretreat via de mail, dient het de dag/weekendretreat uiterlijk 3 dagen na inschrijving te zijn voldaan via ons online inschrijf en betalingssysteem (Eversport).
2. Bij niet tijdige betaling heeft Uitvoerder het recht de reservering van Deelnemer te laten vervallen. Dit ontslaat Deelnemer echter niet van haar betalingsverplichting.
3. Uitvoerders bieden een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de dag/weekendkosten. Voorts kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald voor afwijkende diensten tijdens het weekend of (dag)retreat, bijvoorbeeld een bijgeboekte massage, vervoer, etc. Betaling van afwijkende diensten geschiedt bij voorkeur voorafgaand aan het weekend of (dag)retreat. Mocht ter plekke besloten worden tot het afnemen van een afwijkende dienst, dan vindt de betaling ter plekke in contanten of per digitale overschrijving plaats.

ARTIKEL 5: ANNULERING DOOR DEELNEMER
1. Annulering van deelname aan de dag/weekendretreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@vansi.eu en is geldig na de bevestiging van annulering van de Uitvoerder. Bij annulering van deelname geldt het volgende:
2. Tot 35 dagen voor aanvang van de dag/weekendretreat kan de Deelnemer haar inschrijving kostenloos annuleren.
3. Binnen 35 dagen voor aanvang van de dag/weekendretreat kan de Deelnemer haar inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de dag/weekendkosten in rekening worden gebracht.
4. Binnen 25 dagen tot 15 dagen voor aanvang van de dag/weekendretreat kan de Deelnemer haar inschrijving annuleren, in welk geval 75% van de dag/weekendkosten in rekening worden gebracht.

  1. Indien Deelnemer haar inschrijving annuleert binnen 15 dagen voor aanvang van de dag/weekendretreat, wordt 100% van de dag/weekendkosten in rekening gebracht.
    6. Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de dag/weekendretreat, worden de reeds betaalde dag/weekendkosten niet terugbetaald.
    7. Indien de Deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte dag/weekendretreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, maar alleen na overleg met Uitvoerder en mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Uitvoerder zijn doorgegeven per e-mail.
    8. Deelname aan het programma tijdens de dag/weekendretreat geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te geboden programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde dag/weekendkosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
    9. Deelnemers kunnen een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar om onvoorziene kosten van annulering te dekken.

ARTIKEL 6: ANNULERING EN WIJZIGING DOOR UITVOERDERS
1. Uitvoerder behoudt zich het recht om de dag/weekendretreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht (zoals de (nieuwe) uitbraak van een pandemie, of aangescherpte Corona-maatregelen. In geval van het bovenstaande worden de door de Deelnemers reeds betaalde dag/weekendkosten volledig vergoed door Uitvoerder.
2. Uitvoerder behoudt zich ten allen tijde de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de dag/weekendkosten, de docenten, lestijden, locatie, karakter,  inhoud van de lessen, workshops, massages en coachingssessies en data van de dag/weekendretreat, te wijzigen.
3. Uitvoerder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zijn daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt). Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kan bijvoorbeeld een geplande wandeling geen doorgang vinden. Uitvoerders zullen in dit geval desgewenst een vervangende activiteit aanbieden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO ACCEPTATIE
1. Uitvoerder verplicht zich de dag/weekendretreat naar inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van Deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de dag/weekendretreat, inclusief alle activiteiten tijdens het weekend en vervoer naar en van de dag/weekendretreat. Deelnemer neemt deel aan de dag/weekendretreat (en alle activiteiten binnen de dag/weekendretreat) op eigen risico en zal ten aanzien van Uitvoerder geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
3. Door aan de dag/weekendretreat deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

ARTIKEL 8: PRIVACY
1. De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derde partijen buiten de betrokken studio Vansi-docenten, administratief medewerkers, het administratiesysteem en de betreffende documenten voor de Belastingdienst.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerder betreffende deelname aan de dag/weekendretreat een alle daaruit voortkomende activiteiten: vervoer, lessen of massages, cursussen, workshops, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Uitvoerder.
3. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Uitvoerders behoudens hogere voorziening.

 

Studio Vansi – Vanessa Koerts