Privacy Verklaring

NEDERLANDS

Ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het doel van deze verordening is het beschermen van persoonsgegevens. Studio Vansi neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld zoals de wet aan ons voorschrijft. 
Dit betekent o.a. dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
  • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
  • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Over welke gegevens gaat het precies?
Doordat je bij ons bent ingeschreven worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt: voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom worden die gegevens opgevraagd?
Om contact met jou op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om je indien nodig te informeren over de vakanties, wijzigingen in ons aanbod of het afhandelen van jouw betaling.

Op grond van wet- of regelgeving kan studio Vansi verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan een daarvoor bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet gedeeld met, of verkocht aan, anderen en niet gebruikt voor geautomatiseerde verwerkingen.

Zijn je gegevens goed beveiligd?
Studio Vansi neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat de gegevens van klanten niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor ondernemers.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact op met: Studio Vansi

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast kun je altijd, indien nodig, contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, te weten de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Statement

ENGLISH

As of May 25, 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR) comes into effect. The purpose of this regulation is to protect personal data. Studio Vansi takes your privacy very seriously and will process and use your information in a secure manner.

Your data will be treated carefully and confidentially as required by law.
This means, among other things, that we:

  • Clearly state for which purposes we process personal data. We do this via this privacy statement;
  • Limit our collection of personal data to only the personal data that is necessary for the stated purposes;
  • First ask you for explicit permission to process your personal data in cases where your permission is required;
  • Take appropriate security measures to protect your personal data;
  • Respect your right to make your personal data available for inspection, correction or deletion at your request.

What data is involved exactly?
Because you are registered with us, the data you provide will be processed: first and last name, telephone number and e-mail address.

Why is that data requested?
To contact you if this is necessary to be able to carry out our services. To inform you if necessary about the holidays, changes in our offer or the processing of your payment.

On the basis of legislation or regulations, Studio Vansi may be obliged to provide your personal data to a competent authority, such as the tax authorities.

What will not happen with your data?
Your data will not be shared with, or sold to, others and will not be used for automated processing.

Is your data properly secured?
Studio Vansi takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.

How long will your data be kept?
No longer than is necessary to realize the purposes for which your data is collected. In concrete terms, this means that customer data is not kept for longer than is strictly necessary. We use the legal retention period for entrepreneurs.

Viewing and changing your data
If something is not right, if you want to view your data or have it removed, please contact: Studio Vansi

Changes to this privacy statement
We may change this privacy statement from time to time. Changes will be published on our website. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly, so that you are aware of the changes. In addition, you can always, if necessary, contact the competent national supervisory authority in the field of privacy protection, namely the Dutch Data Protection Authority.

Dutch NL English EN